სოციალური მომსახურეობა

განსახლების გეგმების შემუშავება საამშენებლო ან სარეაბილიტაციო სამუშაების დაწყებამდე სოციალური საკითხების მოგვარება. დაინტერესებული ან დაზარალებული პირების სწორად ინფორმირება და პროცესის მიმდინარეობისას წარმოქმნილი ყველა პრობლემის გაანალიზება, მისი სწორად და სწრაფად მოგვარებისთვის. დროებით ან მუდმივად განსახლების შემთხვევაში გეგმის შემუშავება ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით. მუდმივი ან პერიოდილი მონიტორინგი პროცესის სწორწდ მიმდინარეობისათვის, ასევე დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში მყისიერი რეაგირება ყველა მხარის ინფორმირება, პროცესის გამწვავების თავიდან აცილების მიზნით. ყოველკვირეული ან ყოველთვიური ანგარიშების წარმოება.