გარემოს დაცვა

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება გამწვანება, განაშენიანება გარემოს დაცვის დოკუმენტაციის მომზადება, საამშენებლო ან სარეაბილიტაციო პროექტის მიმდინარეობის მუდმივი ან პერიოდული მონიტორინგი, ყოველკვირეული ან ყოველთვიური ანგარიშების წარმოება, სახელმწიფო რეგულაციების შესაბამისად ყველა მიმდინარე პრობლემის მოგვარება, რეაგირება სახიფათო ნარჩენების არსებობის შემთხვევაში და კონტროლი მისი სწორად გაუნებელყოფის, შესაბამისი აკრედიტირებულიი სამსახურების მიერ. გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. პარტნიორი სანერგე მეურნეობების მიერ გამწვანება, განაშენიანება.