ჯანდაცვა, უსაფრთხოება

გზების, ხიდების და გვირაბების მშენებლობის უსაფრთხოება.
ლაბორატორიული უსაფრთხოება უსაფრთხოების გეგმის, ტრანსპორტირების გეგმის, საევაკუაციო გეგმის მომზადება, ყოველკვირეული და ყოველთვიური ანგარიშების წარმოება, პერსონალის მომზადება, ტრეინინგების ჩატარება და შესაბამისი იურიდიული დოკუმენტაციის წარმოება, მუდმივი ან პერიოდული მონიტორინგი საამშენებლო მოედნისა და პერსონალის. საამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობის კონტროლი უსაფრთხოების სტანდარტის შესაბამისად. ქიმიური და ბიოლოგიური ლაბორატორიების უსაფრთხოება და მართვა.